Všeobecné obchodné podmienky

Zmluvné strany

Kúpele: Liečebné termálne kúpele, a.s.(ďalej len „LTK“),966 03 Sklené Teplice

fyzické a právnické osoby ktoré sú v zmysle príslušných právnych predpisov spôsobilé k právnym úkonom (ďalej len „klienti“)

LTK poskytujú svoje služby, t.j.: pobytové rekondičné, relaxačné programy a služby, stravovacie služby a liečebnú kúpeľnú starostlivosť v neštátnom zdravotníckom zariadení /ďalej len „služby LTK“/, ako aj predaj tovarov v zariadení patriace spoločnosti Liečebné termálne kúpele, a.s. Sklené Teplice v prevádzke Pizzeria u Borna, ďalej predaj darčekových predmetov na recepcii LTK, alebo v Info Centre LTK.

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi LTK a klientmi (ďalej len „zmluvné strany“) pri poskytovaní služieb LTK a predaji tovarov. Od týchto VOP sa možno odchýliť v jednotlivých prípadoch na základe inak dohodnutých zmluvných podmienok upravujúcich poskytovanie služieb LTK medzi zmluvnými stranami, resp. na základe inej písomnej dohody zmluvných strán alebo jednostranného písomného vyhlásenia LTK.

Článok II.
Vznik zmluvného vzťahu 

1. Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami vzniká:

 • na základe písomnej, telefonickej, alebo elektronickej objednávky klienta, alebo zazmluvnenej cestovnej kancelárie (ďalej len „CK“), ktorá vybavuje pobyty pre klienta, potvrdenej zo strany LTK, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti ohľadom termínu nástupu klienta s jeho základnými údajmi, počet osôb, názov liečebného domu, druh pobytu, druh stravovania a cenu podľa aktuálneho cenníka, alebo akciového pobytu. Až po spätnom potvrdení podpisom a pečiatkou LTK je táto objednávka platná a záväzná.
 • zaplatením najneskôr do 30 dní pred objednaným nástupom v prípade objednávky cez CK zaplatí CK 50% z ceny objednaného pobytu, alebo služieb. Najneskôr do 10 dní pred objednaným nástupom klientov zaplatí CK zvyšných 50% z ceny objednaného pobytu a služieb. Klient, ktorý prichádza  má možnosť zaplatiť pobyt formou platby vopred a to účet LTK, alebo priamo na recepcii kúpeľov po príchode na pobyt, alebo bezprostredne po ukončení pobytu.

2. Podmienky, obsah a rozsah poskytovaných služieb LTK sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ako aj platným cenníkom LTK a aktuálnou ponukou služieb LTK do ktorej patria aj aktuálne akciové pobyty, kde sa uvádza najnižšia cena za pobyt vo forme „cena už od“. V prípade nejasností zo strany klienta je v záujme klienta informovať sa na recepcii LTK pred nástupom na pobyt a požiadať o doplňujúce informácie k uvedeným akciovým pobytom a cenníkom.

Článok III. 
Práva a povinnosti LTK

1. LTK sú povinné:

 • poskytnúť klientovi služby LTK riadne a včas v rozsahu dohodnutom medzi zmluvnými stranami;
 • poskytnúť klientovi všetky potrebné informácie ohľadom poskytovaných služieb alebo zmeny poskytovaných služieb;

2. LTK majú právo:

 • na zmenu ceny a podmienok poskytovaných služieb, z dôvodov podľa ustanovenia článku V. ods. 3 týchto VOP;
 • odstúpiť od zmluvy s klientom, ktorý podstatným spôsobom porušil zmluvné podmienky alebo hrubo porušuje dobré mravy alebo svojim správaním obťažuje alebo ohrozuje ostatných klientov LTK, alebo iným spôsobom porušuje svoje povinnosti. V takomto prípade klient nemá nárok na vrátenie ceny za služby LTK a zaplatená cena za nespotrebované služby LTK sa považuje za zmluvnú pokutu;
 • na storno poplatok vo výške a za podmienok stanovených v článku VIII týchto VOP, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak;

Článok IV.
Práva a povinnosti klienta 

1. Klient má právo:

 • na riadne a včasné poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb LTK;
 • právo na informácie o všetkých podstatných skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb LTK;
 • na informácie ohľadom zmeny alebo zrušenia a dôvodoch zmeny alebo zrušenia zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb LTK;
 • kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb LTK, odstúpiť od zmluvy za podmienok stanovených v čl. VIII týchto VOP a to aj bez udania dôvodu;
 • právo na reklamáciu poskytovaných služieb a tovaru za podmienok stanovených v čl. VII týchto VOP;

2. Klient je povinný:

 • poskytnúť LTK všetku potrebnú súčinnosť potrebnú k riadnemu a včasnému poskytnutiu služieb LTK ako aj splneniu ďalších záväzkov LTK voči klientovi;
 • využívať služby LTK v súlade s ubytovacím, stravovacím, kúpeľným, liečebným ako aj iným poriadkom LTK stanovujúcim podmienky využívania služieb LTK;
 • zaplatiť cenu za zmluvne dohodnuté služby LTK a prevziať od LTK doklady potrebné na čerpanie služieb LTK najneskôr v deň určený medzi zmluvnými stranami ako začiatok poskytovania služieb LTK;
 • konať pri využívaní služieb LTK tak, aby svojim konaním neohrozil, neobmedzil ani nespôsobil škodu na majetku alebo zdraví iných klientov LTK, alebo tretím osobám;
 • služby poskytované LTK sú v zmysle príslušných právnych predpisov kúpeľná starostlivosť, a preto je klient povinný absolvovať vstupnú lekársku prehliadku a predpísané liečebné procedúry.
 • klient, ktorý je držtieľom darčekového poukazu na liečebný pobyt alebo liečebné procedúry, je povinný tento poukaz využiť do 1 roka od dátumu vystavenia, pokiaľ nie je na poukaze dátum vyznačený, inak sa darčekový poukaz stáva NEPLATNÝM a klientovi zaniká nárok na jeho využitie a to bez akejkoľvek náhrady. Služba vyznačená na darčekovom poukaze bude poskytnutá len klientovi, ktorý sa preukáže darčekovou poukážkou.

Článok V.
Ceny, cenové a platobné podmienky 

1. Ceny za služby LTK sa riadia cenníkom LTK a aktuálnou ponukou služieb LTK platnými v momente vzniku zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami.

2. LTK majú právo zmeniť cenu poskytovaných služieb po vzniku zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami len v prípade, ak k takejto zmene dôjde najneskôr do 30. dňa pred dňom určeným medzi zmluvnými stranami ako začiatok poskytovania služieb LTK a k takejto zmene ceny služieb LTK oproti dôjde z dôvodu:

 • zmeny platných právnych predpisov ovplyvňujúcich cenu alebo podmienky poskytovania služieb - zmeny cien dopravných nákladov o viac ako 5 %; zmeny cien energii o viac ako 5 %; zmeny cien iných vstupných nákladov na poskytovane služby o viac ako 10 %, oproti cenám alebo nákladom existujúcim v čase vydania platného cenníka služieb LTK. Uvedené ustanovenie neplatí v prípade, ak pred rozhodnutím LTK o zmene ceny služieb LTK v súlade s vyššie uvedeným, klient zaplatil LTK cenu za služby, alebo tovary LTK v rozsahu 100%. Za zaplatenie ceny za služby LTK sa rozumie jej pripísanie na účet LTK alebo zaplatenie v hotovosti na recepcii kúpeľov LTK.

3. V prípade zmeny ceny alebo podmienok poskytovaných služieb sú LTK povinné informovať klienta písomne o takejto zmene a jej dôvodoch najneskôr do 30. dňa pred dňom určeným medzi zmluvnými stranami ako začiatok poskytovania služieb LTK, v opačnom prípade je takáto zmena voči klientovi neúčinná. Podmienka informovať klienta podľa tohto ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok je splnená, ak LTK najneskôr do 30. dňa pred dňom určeným medzi zmluvnými stranami ako začiatok poskytovania služieb LTK odošlú písomné vyrozumenie o zmene ceny a jej dôvodoch na LTK známu adresu klienta, alebo CK.

4. Klient je povinný najneskôr v deň určený medzi zmluvnými stranami ako deň začiatku poskytovania služieb LTK zaplatiť LTK 100% ceny za poskytované služby LTK, v opačnom prípade majú LTK právo odmietnuť klientovi poskytnutie služieb LTK a klient nemá v takomto prípade nárok na náhradu žiadnych vynaložených nákladov ani náhradu škody. Za zaplatenie ceny za služby LTK sa pre účely týchto VOP považuje pripísanie 100% ceny na účet LTK alebo jej zaplatenie v hotovosti na recepcii kúpeľov LTK. V cenníkovej cene ani v cene akciových pobytov nie je zahrnutý poplatok za ubytovanie vo výške 1,- €, ktorý je klient povinný zaplatiť priamo na recepcii LTK a to po príchode na pobyt, alebo bezprostredne po jeho ukončení. LTK sú povinné poplatok za ubytovanie mesačne odvádzať obci zo zákona.

5. Ceny LTK sú uvádzané v € a sú kalkulované na 1 os/noc. Ceny obsahujú nulovú DPH a môžu byť upravené v prípade zmeny legislatívnych predpisov a zákonov stanovujúcich sadzbu o DPH.

6. Zmena cien je vyhradená prevádzkovateľom.

7. Spoločnosť Liečebné termálne kúpele, a.s. účtuje administratívny poplatok za vydanie akéhokoľvek potvrdenia pre klienta a to vo výške 2,00 €. V prípade zaslania potvrdenia poštou, sa pripočíta k tejto sume poštovné náklady vo výške 2,05€ a bude doručené formou dobierky.

Článok VI.
Zmena a zrušenie dohodnutých služieb KN 

1. Rozsah a podmienky poskytovaných služieb LTK sa riadia aktuálnym cenníkom LTK, aktuálnou ponukou služieb LTK, ubytovacím, liečebným, stravovacím, kúpeľným alebo iným prevádzkovým poriadkom vydaným LTK platnými v momente vzniku zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami.

2. LTK majú právo jednostranným úkonom zmeniť rozsah a podmienky poskytovania služieb LTK výlučne na základe vlastnej vôle s prihliadnutím na zmeny príslušných právnych predpisov alebo štandardov obvyklým pre poskytovanie rovnakých alebo podobných služieb LTK.

3. LTK sú v prípade, nevyhnutne nutnej potreby zapríčinenej skutočnosťami alebo udalosťami nezávislými na vôli LTK alebo inými závažnými objektívnymi príčinami alebo nutnými technickými, stavebnými, alebo  inými odstávkami alebo v prípade rozhodnutia LTK o rekonštrukcii objektov, v ktorých sú poskytované služby LTK úmyslom rozšíriť alebo zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb, oprávnene zmeniť a v prípade obzvlášť závažných objektívnych dôvodov zrušiť zmluvne dohodnuté služby LTK a to aj počas doby využívania služieb LTK klientom. V takomto prípade sa LTK zaväzujú zabezpečiť klientovi čo možno najmenší rozsah aj dobu obmedzenia jeho možnosti využívať medzi zmluvnými stranami dohodnuté služby LTK, pričom klient má v takomto prípade možnosť od zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy LTK.

V takomto prípade sa na klienta nevzťahuje ustanovenie čl. VIII týchto VOP o storno poplatkoch.

4. LTK sa zaväzujú informovať klienta o dôvodoch na zmenu poskytovaných služieb alebo ich zrušenie bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o takejto skutočnosti dozvedia a predložiť klientovi návrh na riešenie vzniknutej situácie.

5. Za zmenu zmluvne dohodnutých podmienok sa nepovažuje zmena ubytovacej jednotky v prípade, ak je to z objektívnych alebo prevádzkových dôvodov nutné, a ak je klientovi ako náhrada za dohodnutú ubytovaciu jednotku ponúknutá ubytovacia jednotka rovnakej alebo vyššej kategórie a rovnako ani zmena časového harmonogramu poskytovaných služieb v prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je dodržaný dohodnutý časový harmonogram a klientovi bol ponúknutý nový časový harmonogram rovnakej alebo obdobnej kvality s rovnakým alebo väčším rozsahom služieb.

Článok VII.
Reklamácie 

1. V prípade, ak kvalita alebo rozsah služieb, alebo zakúpenie predaného tovaru nezodpovedá v jednotlivom prípade podmienkam dohodnutými medzi zmluvnými stranami alebo podmienkami obvyklými pri poskytovaní rovnakých alebo podobných služieb má klient právo služby LTK reklamovať.

2. Klient je povinný si uplatniť svoje právo na reklamáciu zle poskytnutej služby, alebo kúpy tovaru LTK bezodkladne po jej poskytnutí, a to priamo na mieste poskytovania služby a na mieste predaja tovaru u osoby vykonávajúcej predmetnú službu LTK, resp. u zodpovedného pracovníka na príslušnom úseku LTK tak, aby mohla byť bez zbytočného odkladu chyba odstránená. Na neskoro uplatnené reklamácie LTK nebude prihliadať.

3. LTK sú povinné v prípade oprávnenej reklamácie zle poskytnutú službu odstrániť, službu poskytnúť znovu, resp. klientovi poskytnúť náhradné plnenie alebo primeranú zľavu z ceny a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

4. Ak nie je možné vybaviť reklamáciu, resp. zjednať nápravu okamžite, sú LTK povinné spísať s klientom reklamačný protokol s označením reklamujúceho klienta a predmetu reklamácie podpísaný zo strany obidvoch zmluvných strán a LTK sa zaväzuje najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia si reklamácie poskytnúť klientovi vyrozumenie o výsledku reklamačného šetrenia a spôsob jej riešenia.

5. LTK nezodpovedá za straty osobných predmetov klientov, ktoré vzniknú počas pobytu v LTK. Každý klient má možnosť zapožičania trezoru, do ktorého je možné osobné veci odložiť počas svojho pobytu v LTK.

6. LTK nezodpovedá za ujmu na zdraví počas pobytu klienta, pokiaľ klient vedome zamlčí svoj zdravotný stav, resp. pravdivo neinformuje kúpeľného lekára o svojom zdravotnom stave.

Článok VIII.
Storno podmienky 

1. Podmienky poskytovania služieb dohodnuté medzi zmluvnými stranami v zmysle týchto VOP sú voči zmluvným stranám platné a účinné od momentu vzniku zmluvného vzťahu stanoveného v čl. II týchto VOP. V prípade ak klient z dôvodu na vlastnej strane odstúpi od zmluvy je povinný zaplatiť LTK zmluvnú pokutu (storno poplatok) vo výške závislej od počtu dní zostávajúcich do dňa stanoveného medzi zmluvnými stranami ako začiatok poskytovania služieb LTK nasledovne:

 • 30 a viac dní pred začiatkom poskytovania služieb LTK - 25 % z ceny dohodnutých služieb LTK
 • 11 až 29 dní pred začiatkom poskytovania služieb LTK - 50 % z ceny dohodnutých služieb LTK
 • 10 a menej dní pred začiatkom poskytovania služieb LTK - 100 % z ceny dohodnutých služieb LTK.

2. V prípade skrátenia pobytu v priebehu jeho čerpania, prípadne nečerpania vopred objednaných služieb LTK majú právo účtovať storno poplatok vo výške 100 %, t. j. kúpele majú právo nevrátiť časť kúpnej ceny za tieto služby

Článok IX.
Záverečné ustanovenia 

1. Klient potvrdzuje, že sa s týmito podmienkami oboznámil, že s nimi súhlasí a v plnom rozsahu ich prijíma.

Akékoľvek pripomienky či návrhy k našim službám, Vaše dojmy z pobytu v LTK si radi prečítame na info@kupele-skleneteplice.sk. Vaše názory a nápady sú pre nás cenným zdrojom informácií a umožňujú nám prispôsobovať naše služby tak, aby vyhovovali Vašim požiadavkám a aby naplnili Vaše očakávania z pobytu v LTK.

 

V Sklených Tepliciach, 1.1.2014

                                                                 Slavomíra Blahušiaková

                                                                  Výkonný riaditeľ

Lebron XIV 14 Low

Chcete byť informovaní o dianí a akciách v našich kúpeľoch?

Sociálne siete

Buďte s nami v spojení